My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Se film om kyrkans organisation

Grundläggande tro

Tydliga och dyrbara sanningar

Vi är välsignade att ha nutida skrifter och Bibeln som undervisar och vittnar om Jesus Kristus. Här nedan är tjugofem sanningar om Frälsaren med motsvarande skriftställen och lärdomar av nutida profeter. (Den här översikten är inte någon allomfattande lista över lärdomar angående dessa ämnen.)

Lära

Från Bibeln

Från nutida skrifter och profeter

1 Fadern, Sonen och den Helige Anden är tre separata och åtskilda personer.

”Det är tre som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Anden; och dessa tre är en.” (Se King James Version 1 John 5:7; se också Matt 3:16–17; Apg 7:55.

”Jag har alltid förkunnat att Gud är en åtskild varelse, att Jesus Kristus som varelse skiljer sig från Gud Fadern samt att den Helige Anden är en åtskild varelse och ande och att dessa tre utgör tre åtskilda varelser och tre gudar.” (Joseph Smith, Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph Smith [2007], s 41)

2 Fadern och Sonen har båda en kropp av kött och ben. Den Helige Anden är en person som består av ande.

”Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.” (Luk 24:39; se också 1 Mos 5:1; Joh 14:9; Fil 3:21.)

”Fadern har en kropp av kött och ben, lika förnimbar som en människas. Så har även Sonen, men den Helige Anden har icke en kropp av kött och ben, utan är en personlighet, som består av ande. Vore detta icke så, kunde den Helige Anden icke bo i oss.” (L&F 130:22; se också 3 Nephi 11:13–15.)

3 De tre medlem-
marna i gudomen är fullkomligt eniga i syfte.

”Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett.” (Joh 17:11)

”De är åtskilda personer, men de är ett i syfte och strävan. De är förenade till ett i genomförandet av den storslagna, gudomliga planen för Guds barns frälsning och upphöjelse.” (Gordon B Hinckley, ”På dessa tre tror jag”, Liahona, jul 2006, s 8; se också 3 Nephi 11:27.)

4 Guds verk och härlighet är att åvägabringa odödlighet och evigt liv för människan.

”… och som nu har blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium.” (2 Tim 1:10; se också Joh 3:16–17; 1 Kor 15:22; Hebr 9:11–12, 28.)

”Ty se, mitt verk och min härlighet är att åvägabringa odödlighet och evigt liv för människan.” (Moses 1:39; se också L&F 29:43.)

5 Jesus Kristus var i begynnelsen hos Fadern och är den Förstfödde.

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.” (Joh 1:1–2; se också Rom 8:29; Hebr 1:5–6.)

”Jag var i begynnelsen hos Fadern och är den Förstfödde.” (L&F 93:21; se också 3 Nephi 9:15; Moses 2:26.)

6 I föruttillvaron utvalde vår himmelske Fader Jesus Kristus till att vara Frälsaren.

”[Kristus] var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull.” (1 Petr 1:20; se också Upp 13:8.)

”Min älskade Son, vilken var min älskade och utvalde från begynnelsen, sade till mig: Fader, ske din vilja, och äran vare din i all evighet.” (Moses 4:2; se också Ether 3:14.)

7 Under ledning av sin Fader skapade Jesus jorden.

”Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.” (Joh 1:3 se också Jes 40:28; Kol 1:16.)

”Se, jag är Jesus Kristus, Guds Son. Jag skapade
himlarna och jorden och allt vad i dem är.”
(3 Nephi 9:15; se också Mosiah 3:8; Moses 1:33.)

8 Jesus Kristus är Gamla testamentets Jehova.

”Jesus svarade: ’Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.’” (Joh 8:58; se också 1 Mos 22:14; 1 Kor 10:1–4.)

”Vi har i våra hjärtan en fast och orubblig övertygelse om Herren Jesu Kristi gudomliga mission. Han var den store Jehova i Gamla testamentet, Skaparen som, under ledning av sin Fader, gjorde att allt blev till.” (Gordon B Hinckley, ”En tid för tacksamhet”, Nordstjärnan, dec 1997, s 4; se också Abraham 2:8.)

9 Jesus är Faderns enfödde i köttet.

”Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.” (Joh 1:14; se också Joh 3:16)

”Jag vet, att Jesus Kristus skall komma, han, som är Sonen, den av Fadern Enfödde, full av nåd, barmhärtighet och sanning. Se, det är han, som kommer för att borttaga världens synder, ja, varje människas, vilken tror orubbligt på hans namn.” (Alma 5:48; se också Alma 9:26; L&F 93:11.)

10 Jesus är det fullkomliga exemplet för människorna.

”Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er.” (Joh 13:15; se också 1 Petr 2:21.)

”Ett av huvudsyftena med vår tillvaro är att vi skall bli formade till hans likhet och avbild som levde i köttet utan brist – felfri, ren och fläckfri! Kristus kom inte endast för att sona världens synder, utan också för att vara ett exempel för alla människor och fastställa normen för Guds fullkomlighet, för Guds lag och för lydnad mot Fadern.” (Se Joseph F Smith, Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph F Smith [1999], s 151; se också 2 Nephi 31:16; 3 Nephi 18:16.)

11 När Herren påbörjade sin jordiska verksamhet grundade han sin kyrka.

”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp.” (Ef 4:11–12; se också Matt 16:18; Luk 6:13.)

”Vi tror på samma organisation som i den ursprungliga kyrkan, nämligen apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister och så vidare.” (Trosart 6; se också 3 Nephi 12:1.)

12 Frälsaren gav sitt liv för att sona alla människors synder.

”Detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” (Matt 26:28; se också Jes 53:5–6; 1 Joh 2:1–2.)

”Ty se, jag, Gud, har lidit detta för alla, på det att de som omvända sig icke måtte lida … Detta lidande gjorde, att jag, Gud, den störste av alla, skalv av smärta och blödde ur varje por samt led till både kropp och själ och önskade, att jag icke skulle få tömma den bittra kalken och rygga. Dock, ära vare Fadern! Jag tömde den och fullbordade mina förberedelser för människornas barn.” (L&F 19:16, 18–19; se också 1 Nephi 11:32–33.)

13 Det var bara Jesus som kunde betala priset för våra synder.

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apg 4:12)

”Han kunde fullborda sin mission därför att han var Guds Son och därför att han hade Guds makt …
Ingen dödlig varelse hade makten eller förmågan att återlösa andra dödliga varelser från deras fallna tillstånd, inte heller kunde någon frivilligt ge sitt liv och därigenom åstadkomma en universell uppståndelse för andra dödliga.
Endast Jesus Kristus hade förmågan och viljan att utföra en sådan återlösande kärleksgärning.” (Ezra Taft Benson, ”Jesus Kristus: Vår Frälsare och Återlösare”, Nordstjärnan, dec 1990, s 4; se också Alma 34:8–10.)

14 Jesus har krossat dödens bojor.

”Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade.”( 1 Kor 15:20; se också Joh 14:19; 1 Kor 15:54.)

”Det finnes en död, som kallas timlig död, och Kristi död upplöser denna timliga döds bojor, så att alla skola bliva uppväckta ur denna timliga död.” (Alma 11:42; se också Mosiah 16:7–8; Alma 22:14.)

15 Jesus är världens Frälsare och Återlösare.

”Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.” (1 Joh 4:14; se också Luk 2:11.)

”Han kommer in i världen på det han må frälsa alla människor, om de vilja hörsamma hans röst, ty se, han lider alla människors smärtor, ja, varje levande skapelses smärtor, både män, kvinnor och barn.” (2 Nephi 9:21; se också L&F 66:1; Moses 1:6.)

16 Jesus är Nya testamentets Messias.

”Kvinnan sade till honom: ’Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.’ Jesus sade till henne: ’Det Är Jag, den som talar med dig.’” (Joh 4:25–26; se också Luk 4:16–21.)

”Ja, sex hundra år från den tiden, då min fader lämnade Jerusalem, skulle Herren Gud uppväcka en profet ibland judarna, ja, en Messias eller med andra ord en världens Frälsare.” (1 Nephi 10:4; se också 2 Nephi 2:26; Moses 7:53.)

17 Herren verkade bland sina ”andra får” i det forntida Amerika.

”Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.” (Joh 10:16)

”Sannerligen säger jag eder, att I ären de, om vilka jag sade: Jag har ock andra får, som icke höra till detta fårahus; också dem måste jag draga till mig, och de skola lyssna till min röst. Så skall det bliva en hjord och en herde.” (3 Nephi 15:21; se också 3 Nephi 19:2–3; 26:13, 15.)

18 Jesus är vår medlare och förespråkare hos Fadern.

”Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus.” (1 Tim 2:5; se också 1 Joh 2:1.)

”Upplyft edra hjärtan och fröjden eder, ty jag är i eder mitt, och jag är eder förespråkare hos Fadern.” (L&F 29:5; se också 2 Nephi 2:27–28; L&F 45:3–5.)

19 Herren är världens ljus och liv.

”Jesus talade åter till dem och sade: ’Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12; se också Ps 27:1; Joh 1:9.)

”Ty sannerligen säger jag eder: Jag är A och O, begynnelsen och änden, världens ljus och liv – ett ljus, som lyser i mörkret, och mörkret förstår det icke.” (L&F 45:7; se också Mosiah 16:9; L&F 12:9.)

20 Jesus kan bistå sitt folk i deras skröpligheter.

”Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” (Hebr 2:18; se också Jes 53:5.)

”Han skall påtaga sig döden, på det han må lossa dödens bojor, vilka fjättra hans folk. Han skall påtaga sig deras skröpligheter, på det hans inre må bliva fyllt med barmhärtighet enligt köttet, så att han enligt köttet må kunna bistå sitt folk i deras skröpligheter.” (Alma 7:12; se också L&F 62:1.)

21 Frälsaren kan förändra den mänskliga naturen.

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” (2 Kor 5:17; se också 1 Joh 5:4.)

”Förundra dig icke över att hela människosläktet, ja, män och kvinnor, alla nationer, släkten, tungomål och folk måste födas på nytt, ja, måste födas av Gud, förvandlas från sitt köttsliga och fallna tillstånd till ett rättfärdigt tillstånd, ja, måste återlösas av Gud och bliva hans söner och döttrar.
Sålunda bliva de nya skapelser, och om icke detta sker, kunna de på intet sätt ärva Guds rike.” (Mosiah 27:25–26; se också Mosiah 5:2, 7; Alma 5:14.)

22 Herren har återställt sin ursprungliga kyrka i de sista dagarna.

”… och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.” (Apg 3:20–21; se också Matt 17:11.)

”… och också att de till vilka dessa befallningar gåvos skulle hava makt att lägga denna kyrkas grundval och att föra den ut ur dunklet och mörkret, ja, den enda sanna och levande kyrka på hela jordens yta, i vilken jag, Herren, har välbehag”. (L&F 1:30; se också L&F 20.)

23 Jesus leder sin kyrka genom sina utvalda profeter.

”Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.” (Ef 2:20)

”Kyrkans överhuvud är Herren Jesus Kristus. Den är hans kyrka. Men det jordiska överhuvudet är vår profet.” (Gordon B Hinckley, ”Kyrkan håller kursen”, Nordstjärnan, jan 1993, s 55; se också L&F 21:1–5.)

24 Jesus kommer en dag att återvända till jorden.

”Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.” (Apg 1:11; se också 1 Tess 4:16; Upp 1:7.)

”Ty jag skall uppenbara mig med makt och stor härlighet från himmelen med alla dess härskaror och bo i rättfärdighet bland människorna på jorden ett tusen år, men de ogudaktiga skola ej bestå.” (L&F 29:11; se också L&F 34:6; Moses 7:62–64.)

25 Herren kommer att döma världen med rättfärdighet.

”Han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet.” (Apg 17:31; se också Ps 9:8; Jes 11:3–4.)

”Den som omvänder sig och bliver döpt i mitt namn skall bliva mättad, och om han är ståndaktig intill änden, skall jag hålla honom skuldfri inför min Fader den dag jag skall stå för att döma världen.” (3 Nephi 27:16; se också L&F 19:1–3.)