My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Se film om kyrkans organisation

Grundläggande tro

Tro på Jesus Kristus

Äldste Russell M Nelson i de tolv apostlarnas kvorum

Min långa väg mot att bli läkare var bara början. Efter det kom ett flertal år av sjukhusarbete, forskning, specialutbildning och tentamina. Därefter följde
många år av undervisning, tjänande och utmaningarna inom öppen hjärtkirurgi, ett nytt område. Allt detta ingöt en djup vördnad inom mig för den mänskliga kroppens struktur och funktion. Jag var övertygad om att dess skapelse var gudomlig.

Den förunderliga mänskliga kroppen
Tänk på den mänskliga kroppens ursprung. Det börjar med att två reproduktiva
celler förenas – en från modern och en från fadern. Tillsammans innehåller dessa celler all information om den nya individens arv, lagrad på en plats som är så liten att den inte kan ses av blotta ögat. Tjugotre kromosomer från varje förälder förenas i en ny cell. Dessa kromosomer innehåller tusentals gener som
bestämmer den ofödda personens fysiska egenskaper. Omkring 22 dagar efter det att dessa celler har förenats börjar ett pyttelitet hjärta slå. Efter 26 dagar börjar blodet cirkulera. Cellerna förökar och delar sig. En del blir ögon som kan se, andra blir öron som hör eller fingrar som känner allt det förunderliga runtomkring oss.

Varje organ är en fantastisk skapelse. Ögat har en självfokuserande lins. Nerver och muskler gör att två ögon kan bilda en tredimensionell bild. Örat förvandlar ljudvågor till hörbara toner som hjärnan förnimmer.

Hjärtat har fyra känsliga valv som kontrollerar blodflödets riktning. De öppnas och stängs över 100 000 gånger om dagen – 36 miljoner gånger om året. Om de inte försvagas av någon sjukdom kan de motstå denna påfrestning nästan hur länge som helst. Inget material som tillverkats av människan kan vara så flexibelt och töjas så ofta och så länge utan att brista. Varje dag pumpar en vuxen människas hjärta tillräckligt med vätska för att fylla en tank på 7 500 liter. Ovanpå hjärtat finns en källa till elektricitet som alstrar energi längs särskilda linjer och får mängder av muskelfibrer att samverka.

Tänk på kroppens säkerhetssystem. Varje organ som består av två delar kan omedelbart få hjälp från den andra delen. Organ som består av en del, till exempel hjärnan, hjärtat och levern, får näring genom blodflöden från två håll. Detta är till skydd för organet om blodflödet skulle hejdas i ett av flödena.

Tänk på kroppens förmåga att skydda sig själv. För att skydda sig mot skador kan kroppen förnimma smärta. Som reaktion på en infektion skapar den antikroppar. De hjälper inte bara till att bekämpa ett omedelbart problem utan stärker också motståndskraften mot framtida infektioner.

Tänk på hur kroppen kan läka sig själv. Brutna ben läker och blir starka igen. Hudsår läker sig själva. En läcka i cirkulationen kan täppa till sig själv. Kroppen förnyar sina utgångna celler.

Kroppen reglerar sina egna vitala beståndsdelar. Nivån på viktiga ämnen och beståndsdelar justeras regelbundet. Och oavsett stora temperaturskillnader i miljön kontrolleras kroppens temperatur noga inom snäva gränser. Genom många års erfarenhet har jag lärt mig att läkning bara inträffar när alla lagar som har att göra med en viss välsignelse åtlyds1. Kroppens struktur och funktion styrs av lagar. En vers i skrifterna lyder: ”Varje rike har fått en lag, och varje lag har vissa gränser eller villkor”2.

Vetenskapsmän inom många områden ser liknande manifestationer av lag och ordning, det kan gälla tidvattnets rytm, månens faser eller stjärnornas läge på himlen. Sådana lagar ligger till grund för allt som skapas. Dessa lagar kan upptäckas och definieras. Deras följder kan mätas. En sådan ordning vittnar om en högsta skapare3.

Tro, å andra sidan, kan inte mätas. Men sambandet mellan tro på Gud och universums lag och ordning uppenbaras i skrifterna:

”[Gud] har givit en lag åt alla ting, varigenom de röra sig, vart i sin tid och stund.

Alla deras banor äro utstakade, nämligen himlarnas och jordens, vari jorden
och alla planeterna innefattas …

Se, alla dessa äro riken, och den som har sett något, ja, även det minsta av dem, har  sett Gud verka i sitt majestät och sin kraft”4.

Skapelsens gudomlighet
Skrifterna förkunnar att himlen, jorden och allt som finns på jorden är gudomligt
skapat5. Genom skrifterna får vi också veta mer om hur Gud och hans Son Jesus Kristus samarbetade under skapelsen. De första orden i Bibeln är: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”,6 och ”Gud skapade människan till sin avbild … till man och kvinna skapade han dem”.7 I Abrahams bok står det att ”Gudarna [gick] ned för att dana människan till sin egen avbild, till Gudarnas
avbild skapade de henne, man och kvinna skapade de dem”8.

I skrifterna kan vi läsa om vår himmelske Faders känslor för sin älskade Son och för varje människa: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”9.

Johannes evangelium inleds med följande förkunnelse:

”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud.

Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till”10.

Detta skriftställe påpekar att Guds Ord 11 är Jesus Kristus – Guds personliga tjänare i detta universums styrelse och skaparen av allt liv.

Detta faktum bekräftades för Mose av vår himmelske Fader som sade:

”Och genom min makts ord, som är min enfödde Son, vilken är full av nåd och sanning, har jag skapat dem [jorden och människorna på den].

Otaliga världar har jag skapat, och jag skapade också dem för min egen avsikt; och genom Sonen, som är min Enfödde, skapade jag dem”12.

Många andra skriftställen bekräftar att Jesus Kristus är Skaparen, under ledning av Fadern13. Ett av de mest övertygande är hans eget vittnesbörd: ”Se, jag är Jesus Kristus, Guds Son. Jag skapade himlarna och jorden och allt vad i dem är. Jag var hos Fadern från begynnelsen”14.

Dynamiken i tron på Jesus Kristus
För att man ska acceptera detta begrepp krävs en dynamisk tro. Tro är grunden till ett personligt vittnesbörd. Evangeliets första principer börjar med tro på Jesus Kristus15. Paulus sade att ”tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser”.16 Han bad ”att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då … kunna förstå … och lära känna Kristi kärlek”17. Paulus bönföll oss att ”[nå] fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son”.18

I Mormons bok får vi lära oss att ”vi äro levandegjorda i Kristus förmedelst vår tro … Vi tala om Kristus, vi fröjda oss i Kristus, vi profetera om Kristus och vi skriva i överensstämmelse med våra profetior, på det våra barn må veta på vilken källa de måste rikta sina blickar för att få förlåtelse för sina synder”19. Välsignelserna vi får när vi utövar tro på honom uppenbaras också i Mormons bok. Där står det: ”I [måsten] sträva framåt med ståndaktighet i Kristus och hava ett fullkomligt klart hopp samt kärlek till Gud och alla människor. Om I så
sträven framåt och glädjen eder i Kristi ord samt uthärden intill änden, se, så
säger Fadern: ’I skolen hava evigt liv’”20. Det är ”den största av alla Guds
gåvor”.21

Dynamisk tro på Herren leder till fullständig omvändelse och fullkomlig hängivenhet mot hans heliga verk. Vi blir förbundsbarn. Vi blir hans barn. Skrifterna bekräftar detta: ”Nu, på grund av det förbund, som I haven gjort, skolen I kallas Kristi barn, hans söner och hans döttrar, ty se, i dag har han,
i andlig mening, fött eder, ty I sägen, att edra hjärtan äro förändrade genom tro på hans namn. Därför ären I födda av honom och hava blivit hans söner och hans döttrar”22.

Dynamisk tro på Herren leder till omvändelse, en mäktig förvandling i hjärtat,23 ett ändrat tänkesätt, från världens sätt till gudomens sätt. Det får en att omvända sig med ”hjärtats fulla föresats”.24 Alma sade: ”Predika omvändelse
för dem samt tro på Herren Jesus Kristus, lär dem att ödmjuka sig och att vara saktmodiga och ödmjuka i hjärtat, lär dem att motstå varje djävulens frestelse medelst sin tro på Herren Jesus Kristus”25.

Mormons bok existerar till en del för att övertyga jude och icke-jude om att Jesus är Kristus, den evige Guden26. De som läser Mormons bok och ber i tro för att få veta om boken är sann får ett vittnesbörd om att den är det. De får också veta ”att Jesus Kristus är världens Frälsare [och] att Joseph Smith är hans uppenbarare och profet i denna sista tid”.27

Tro på Jesus Kristus: Nödvändig för frälsning och upphöjelse
Tro på Jesus Kristus ger inte bara välsignelser i det här livet utan är av största vikt för vår eviga frälsning och upphöjelse. Skrifterna förkunnar: ”Alla människor måste omvända sig och tro på Jesu Kristi namn och tillbedja Fadern i hans namn samt vara ståndaktiga i tron på hans namn intill änden, annars kunna de icke bliva frälsta i Guds rike”28. Herren håller också föräldrar ansvariga att undervisa
sina barn om att ha ”tro på Kristus, den levande Gudens Son”.29

Jag vittnar om att Jesus är Kristus, den levande Gudens Son. Han är vår Skapare, Frälsare och Återlösare,30 vår Förespråkare hos Fadern,31 vår Räddare32 och Gamla testamentets Jehova33. Han är den utlovade Immanuel,34 den smorde Messias35 och vårt stora Exempel36. En dag kommer
han tillbaka för att styra och regera som konungarnas Konung och herrarnas Herre37. Så småningom kommer vi var och en att stå inför honom på domens dag38. Jag ber för var och en av oss att vår enskilda tro på honom ska accepteras.

SLUTNOTER

 1. Detta begrepp fastställdes av Herren när han sade: ”När vi erhålla någon välsignelse från Gud, så sker detta genom lydnad för denlag, enligt vilken den är lovad.” (L&F 130:21)
 2. L&F 88:38.
 3. Se Alma 30:44.
 4. L&F 88:42–43, 47.
 5. Se Kol 1:16; Mosiah 4:2, 9; 5:15; Alma 18:28; 22:10; Moses 3:5.
 6. 1 Mos 1:1.
 7. 1 Mos 1:27.
 8. Abraham 4:27.
 9. Joh 3:16.
 10. Joh 1:1–3.
 11. På grekiska är ordet Logos (som betyder ”ord”) ett annat ord för Kristus.
 12. Moses 1:32–33; kursivering tillagd.
 13. Se Ef 3:9; Mosiah 3:8–11; Helaman 14:12; Mormon 9:8–14.
 14. 3 Nephi 9:15. Herren förkunnade också: ”Se, jag är Jesus Kristus,den levande Gudens Son, som har skapat himlarna och jorden,ett ljus som icke kan döljas av mörkret.” (L&F 14:9)
 15. Se Trosart 4.
 16. Hebr 11:1.
 17. Ef 3:17–19.
 18. Ef 4:11–13; se också Gal 3:26–29.
 19. 2 Nephi 25:25–26.
 20. 2 Nephi 31:20; se också Enos 1:8; Mosiah 3:12.
 21. L&F 14:7.
 22. Mosiah 5:7.
 23. Se Alma 5:12–14.
 24. 2 Nephi 31:13; se också MB Jakob 6:5; Mosiah 7:33; 3 Nephi 10:6;12:24; 18:32.
 25. Alma 37:33; se också Mormon 9:37; Moroni 7:25–26, 33–34, 38–39.
 26. Se Mormons boks titelblad.
 27. Inledningen till Mormons bok.
 28. L&F 20:29.
 29. L&F 68:25; se också Moses 6:57–62.
 30. Se Jes 49:26; 60:16; 1 Nephi 21:26; 2 Nephi 6:18.
 31. Se L&F 29:5; 110:4.
 32. Se 2 Sam 22:2; L&F 138:23.
 33. Se L&F 110:3.
 34. Se Jes 7:14.
 35. Se 2 Nephi 25:14–19.
 36. Se Joh 13:15; 3 Nephi 27:21.
 37. Se Upp 17:14; 19:16.
 38. Se Upp 20:12; 1 Nephi 15:33; 2 Nephi 9:22, 44; 28:23; Alma 5:15;3 Nephi 27:14; Mormon 3:20; 9:8–14.