My?hempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko
Se film om kyrkans organisation

Grundläggande tro

Han lever! Nutida profeters vittnesbörd

”Nu, efter de många vittnesbörd, som äro avgivna om honom, är detta det
sista vittnesbördet, vilket vi giva om honom: Han lever.” (L&F 76:22)

”Han lever!” Så vittnade profeten Joseph Smith om Frälsaren Jesus Kristus. Med samma förvissning har alla efterföljande presidenter för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga – som inröstats som profeter, siare och uppenbarare – vittnat om att Frälsaren lever och om hans gudomlighet, försoning och uppståndelse.

 

President Thomas S Monson (2008-)Av allt mitt hjärta och min själs innerlighet höjer jag min röst som ett särskilt vittne och betygar och förkunnar att Gud verkligen lever. Jesus är hans Son, Faderns Enfödde i köttet. Han är vår Återlösare, han är vår Medlare hos Fadern. Han är den som dog på korset för att sona våra synder. Han var uppståndelsens första frukt. Tack vare att han dog ska alla leva igen. "Vad glädje för mig syndare, han lever, min Förlossare." Må hela världen veta det och leva efter den kunskapen, är min ödmjuka bön, i Jesu Kristi, Herrens och Frälsarens namn, amen.

 

President Gordon B Hinckley (1910-2008)
”Jag vet att jag inte är denna kyrkas överhuvud. Herren Jesus Kristus är dess överhuvud. Min uppgift, mitt huvudansvar, min största ära är att bära högtidligt
vittnesbörd om att han lever. Jesus Kristus är Guds Son som villigt kom till denna värld av elände, problem och smärta för att vidröra människors hjärtan till att göra gott, för att undervisa det eviga livets väg och för att offra sig själv som ett offer för alla människors synder. Han är ’konungarnas Konung och herrarnas Herre och han skall regera i all evighet’. (Händels Messias) … Jag bär högtidligt vittnesbörd om att han lever och står på sin Faders högra sida”1.

 

President Howard W Hunter (1907–1995)
”Jag är tacksam … över att tillhöra ett folk som har en fast övertygelse om att Gud lever, att Jesus är Kristus, och jag vittnar för er om att berättelsen om barnet som föddes i en krubba i Betlehem inte är någon myt från det förgångna, utan att Jesus, Guds Son, föddes till jordelivet av Maria, att han bodde bland människorna, att han dog på korset och uppstod, att han verkligen lever i dag och att han är en personlig varelse och världens Frälsare”2.

 

President Ezra Taft Benson (1899–1994)
”Ibland får vi frågan: ’Är mormoner kristna?’ Vi förkunnar Jesu Kristi gudomlighet. Vi ser till honom som den enda källan till vår frälsning. Vi strävar efter att följa hans lärdomar och vi ser fram emot tiden då han ska komma tillbaka till jorden för att härska och regera som konungarnas Konung och herrarnas Herre. I likhet med en profet i Mormons bok säger vi idag till människorna: ’Intet annat namn skall givas, ej heller någon annan väg eller något annat medel varigenom människobarnen kunna erhålla frälsning än i och genom Kristi namn, hans, som är Herren, den Allsmäktige.’ (Mosiah 3:17)”3

 

President Spencer W Kimball (1895–1985)
”Jag känner inte till någon annan grupp som upphöjer [Jesus Kristus] mer än vi. För oss är han inte bara Guds Son, han är också en Gud och vi är underställda
honom …

Oavsett hur mycket vi säger om honom är det ändå för lite. Han är inte bara snickaren, mannen från Nasaret eller mannen från Galiléen, utan Jesus Kristus, denna jords Gud, Guds Son, men viktigast av allt, vår Frälsare och Återlösare …

Jag bifogar mitt eget vittnesbörd. Jag vet att Jesus Kristus är den levande Gudens Son och att han korsfästes för världens synder.

Han är min vän, min Frälsare, min Herre, min Gud”4.

 

President Harold B Lee (1899–1973)
”Efter en lång natts sökande och några efterföljande dagar av andlig förberedelse fick jag ett vittnesbörd som var kraftfullare än synen och jag kunde vittna med en LIAHONA MARS 2008 9 övertygelse som trotsar alla tvivel att jag visste med hela min själ att Jesus är Kristus, den levande Gudens Son, att han levde, dog, uppstod och att han idag presiderar i himlen och styr denna kyrkas angelägenheter, den kyrka som bär hans namn eftersom den förkunnar hans lära. Jag bär detta vittnesbörd ödmjukt och ger er min försäkran”5.

 

President Joseph Fielding Smith (1876–1972)
”Frälsningen är i Kristus. Den kommer på grund av den oändliga och eviga försoning som han frambringade genom att utgjuta sitt blod. Han är Guds Son och han kom till världen för att återlösa människan från den timliga och andliga död som kom till följd av det som vi kallar fallet.

Genom hans godhet och nåd kommer alla människor att komma fram ur graven för att dömas enligt de gärningar de gjort i köttet …

Jag vet att han lever, att han regerar i himlarna här ovan och på jorden här nere och att hans syften skall fullbordas. Han är vår Herre och vår Gud.
Som han själv sade till Joseph Smith: ’Herren är Gud och utom honom är ingen Frälsare.’ (L&F 76:1)”6

 

President David O McKay (1873–1970)
”’Hur kan vi då känna vägen?’ frågade Thomas, då han satt tillsammans med de övriga apostlarna och deras Herre vid bordet efter måltiden den minnesvärda kvällen då Kristus blev förrådd. Kristi gudomliga svar löd: ’Jag är vägen och sanningen och livet …’ (Joh 14:5–6) Och det är han! Han är källan till vår tröst, vårt livs inspiration, upphovsmannen till vår frälsning. Om vi önskar lära känna vårt förhållande till Gud, vänder vi oss till Jesus Kristus. Om vi vill veta sanningen om själens odödlighet, har vi den åskådliggjord i Frälsarens uppståndelse …

Han är den enda fullkomliga varelse som någonsin vandrat på jorden. Det mest storslagna exemplet på ädelhet, gudalik till sitt väsen, fullkomlig i sin kärlek, vår Återlösare, vår Frälsare, vår evige Faders obefläckade Son, ljuset, livet, vägen”7.

 

President George Albert Smith (1870–1951)
”Frälsaren dog för att vi skulle få leva. Han övervann döden och graven och inger alla som följer hans lärdomar ett hopp om en härlig uppståndelse”8.

“Jag har funnit många i världen som inte har vetat att vi tror på vår Herres gudomliga mission, och jag har vid flera tillfället känt mig manad att säga att det inte finns något folk i hela världen som förstår Jesu Kristi gudomliga mission så väl som sista dagars heliga, som så fullkomligt tror att han är Guds Son, som är så övertygade om att han nu tronar i härlighet på sin Faders högra sida”9.

 

President Heber J Grant (1856–1945)
”Till medlemmar i kyrkan över hela världen, och till fredsälskare överallt, säger vi, se denne man från Galiléen inte bara som en stor lärare, inte bara som en ojämförlig ledare, utan som Fridsfursten, upphovet till frälsning, här och nu världens bokstavlige Frälsare! …

Jesus är världens Återlösare, människosläktets Frälsare, som kom till jorden med en gudomligt utsedd mission att dö för människosläktets återlösning. Jesus Kristus är bokstavligen Guds Son, den Enfödde i köttet. Han är vår Återlösare och vi dyrkar honom”10.

 

President Joseph F Smith (1838–1918)
”Guds helige Ande har talat till mig – inte till mitt öra, inte till mitt öga, utan till min ande, till mitt levande och eviga inre – och har uppenbarat för mig att Jesus är Kristus, den levande Gudens Son. Jag vittnar för er att jag vet att min Förlossare lever. Vidare vet jag att jag skall se honom på denna jord och att jag skall se honom sådan han är … Herren har uppenbarat detta för mig. Han har fyllt hela min ande med detta vittnesbörd, tills det inte finns plats för tvivel”11.

 

President Lorenzo Snow (1814–1901)
”Denna varelse, som bodde i himlen, som regerade där innan världen fanns till, som skapade jorden och som, i tidernas mitt, kom ner för att fullkomna och frälsa det som han hade skapat, har uppenbarat sig för människor i denna tid”12.

”Vi vittnar för hela världen om att vi vet, genom gudomlig uppenbarelse, ja, genom den Helige Andens bekräftelse, att Jesus är Kristus, den levande Gudens Son, och att han uppenbarade sig för Joseph Smith lika påtagligt som för apostlarna fordom när han hade uppstått från graven, och att han förkunnade för honom [de] himmelska sanningar som är de enda människosläktet kan frälsas genom”13.

 

President Wilford Woodruff (1807–1898)
”Syftet med Kristi mission till jorden var att han skulle frambära sig själv som ett offer för att återlösa människosläktet från evig död … Han agerade i strikt lydnad mot sin Faders vilja i allting från begynnelsen och drack den bittra kalk som gavs till honom. Häri ligger ljus, härlighet, ära, odödlighet och evigt liv, med den kärlek som är större än tro eller hopp, för Guds Lamm har därigenom utfört det för människan som hon inte kunde göra för sig själv …

Ingen har makt att frälsa människornas själar och ge dem evigt liv, förutom Herren Jesus Kristus, under ledning av sin Fader”14.

 

President John Taylor (1808–1887)
”Smord med glädjens olja mer än sina medbröder, brottades han med och övervann människors och djävlars krafter, både i himmel och på jord, och med hjälp av Gudomens högre kraft övervann han döden, helvetet och graven och uppstod i triumf som Guds Son, den sanne evige Fadern, Messias, Fridsfursten, Återlösaren, världens Frälsare, efter att ha avslutat och fullbordat verket som tillhörde försoningen, som hans Fader ålagt honom att göra i egenskap av Guds Son och Människoson”15.

 

President Brigham Young (1801–1877)
”Jag vittnar om att Jesus är Kristus, världens Frälsare och Återlösare. Jag har åtlytt hans ord, och förverkligat hans löfte, och den kunskap jag har om honom kan denna världens visdom varken ge eller ta bort …

Vår Herre Jesus Kristus – Frälsaren, som har återlöst världen och allt som hör till den, är Faderns Enfödde enligt köttet … Han har smakat döden för alla människor, och har betalat skulden som våra första föräldrar ådrog sig”16.

 

Profeten Joseph Smith (1805–1844)
”Detta är det evangelium, det glädjebud, varom rösten ifrån himmelen bar vittnesbörd för oss:

Jesus kom till världen för att bliva korsfäst för världen, att bära världens synder, att helga världen och att rensa den från all orättfärdighet, att genom honom alla skulle kunna frälsas, som Fadern givit i hans makt och skapat genom honom.” (L&F 76:40–42)

 

SLUTNOTER

 1. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), s 285–286.
 2. The Teachings of Howard W. Hunter, sammanställd av Clyde J Williams (1997), s 4.
 3. The Teachings of Ezra Taft Benson (1988), s 10.
 4. The Teachings of Spencer W. Kimball, sammanställd av Edward L Kimball (1982), s 7; se också Kyrkans presidenters lärdomar: Spencer W Kimball (2006), 23–24.
 5. The Teachings of Harold B. Lee, sammanställd av Clyde J Williams (1996), s 637.
 6. ”Jag vet att min Förlossare lever”, Nordstjärnan, maj 1972, s 179–180, 181.
 7. Kyrkans presidenters lärdomar: David O McKay (2003), s 3–4, 5.
 8. ”Testimony of Elder George Albert Smith”, Liahona: The Elders’ Journal, 2 feb 1915, s 502.
 9. ”Divine Calling of Prophet Joseph Smith Reviewed in Connection with Mission of Redeemer of World”, Deseret News, 27 dec 1924, del 3, s 6.
 10. Kyrkans presidenters lärdomar: Heber J Grant (2003), s 220.
 11. Kyrkans presidenters lärdomar: Joseph F Smith (1999), s 7.
 12. I Journal History, 5 apr 1884, s 9.
 13. I Deseret News, 31 jan 1877, s 834.
 14. Kyrkans presidenters lärdomar: Wilford Woodruff (2004), s 69, 73.
 15. Kyrkans presidenters lärdomar: John Taylor (2002), s 43.
 16. Discourses of Brigham Young, utvalda av John A Widtsoe (1941), s 26.